Algemene voorwaarden ‘MacBookhoes win-actie' 13 juni t/m 23 juni

 

Deze algemene voorwaarden MacBookhoes win-actie (hierna: de ‘Algemene voorwaarden ‘MacBookHoes’) zijn van toepassing op MacBookhoes win-actie. Door deelname aan de betreffende ‘MacBookhoes win-actie’ gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden ‘MacBookhoes win-actie’.

1 – Deelnemer dient 17 jaar of ouder te zijn.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. SURFspot kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is SURFspot gerechtigd een andere winnaar te trekken.

6 a- De winnaar wint een laptophoes

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. SURFspot is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door SURFspot of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is SURFspot niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – SURFspot is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). SURFspot kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. SURFspot mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacy statement).

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is SURFspot gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. SURFspot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – SURFspot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie/prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – SURFspot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie/prijsvraag.

17 – SURFspot is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – SURFspot is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat SURFspot daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door SURFspot op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie stuurt u een e-mail naar actie@surfspot.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. SURFspot zal zo spoedig mogelijk reageren.

23 – medewerkers van SURF en haar werkmaatschappijen (te weten: SURFsara, SURFmarket, SURFnet en SURF) worden uitgesloten van deelname.